Höck holt in Osijek seinen dritten Weltcupsieg an den Ringen