Olympia 2020

Japans NOK-Chef Takeda steht unter Korruptionsverdacht