Salzburg

Bub starb nach minimaler Operation: Klinik Salzburg gibt Fehler zu

(Symbolfoto)
© Keystone