Bereits neun Tote durch Corona-Infektionen in China