„Do Nothing, Feel Everything“: Komplexe Schau am Karlsplatz